ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας

Γενικά

Η L’ ARTIGIANO σέβεται την ιδιωτικότητά σας και επιθυμεί τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι και να παραμένουν εμπιστευτικά. Προκειμένου να πετύχει τον στόχο αυτό, η L’ ARTIGIANO συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» - «General Data Protection Regulation» - στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει, αλλά και του εθνικού Ν. 4624/2019.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας αποσκοπεί στο να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την χρήσηαυτής τηςιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των οποιωνδήποτε δεδομένων μπορεί να παρέχετε μέσω αυτήςτης ιστοσελίδας και της εκάστοτε φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει σε αυτή ή λόγω της αλληλεπίδρασης τηςμε άλλες ιστοσελίδες.
Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδας θα πρέπει να συνεκτιμηθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας μπορεί να παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα.
Παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων,η οποία θα πρέπει να αναγνωστείσε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε να γνωρίζετε το εάν, πώς, γιατί και για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούμεπροσωπικά σας δεδομένα.

Η εταιρεία μας

Η L’ ARTIGIANO δραστηριοποιείται στον τομέα της ταχυμεταφοράς ιταλικού φαγητού, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ελληνική Εταιρεία στον χώρο αυτό.Στο πλαίσιο αυτό, η L’ ARTIGIANO (στο εξής αναφερόμενη και ως η «Εταιρεία») δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των πελατών της ιστοσελίδαςτης.
Επιθυμούμε να είμαστε εκ των προτέρων σαφείς σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματα σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνετε μέσω της ιστοσελίδας ή την συλλογή άλλων στοιχείων δια μέσω αυτής, αποτελούμε τον Υπεύθυνο Επεξεργασίαςαυτών των προσωπικών σας δεδομένων.

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα Πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Έτσι:
«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο εκδηλώνει ότι συμφωνεί με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλο φορέα που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την L’ ARTIGIANOδιέπεται από τις ακόλουθεςαρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω από τον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να εφαρμόσουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Κατηγορίες Υποκειμένων των δεδομένων

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας μας αποτελεί υποκείμενο των δεδομένων, είτε όταν απλά επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, είτεόταν δημιουργεί λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας με σκοπό να προβεί σε μία παραγγελία, είτεόταν εγγράφεται στο newsletter μας προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό και νέα σχετικά με τη δράση και τα νέα προϊόντα της Εταιρείας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για τηνπαροχή σε εσάς των επιθυμητών πληροφοριών δια μέσω της ιστοσελίδας μας.
Με την δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας, λαμβάνουμε όνομα, επώνυμο, επωνυμία Εταιρείας, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)και κωδικό πρόσβασης χρήστη. Όποια από τα δεδομένα χαρακτηρίζονται ως προαιρετικά καταχωρούνται από εσάς, κατόπιν επιλογής σας προκειμένου να μας διευκολύνετε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες.Εφόσον επιθυμείτε την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας μέσω Facebook ή Instagramπαρέχετε εξουσιοδότηση προς την ιστοσελίδα μας προκειμένου να συλλέξει επιπλέον στοιχεία για εσάς μέσω των ιστότοπων αυτών.Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας ζητάμε να μας παρέχετε επιπλέον στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, όπως αριθμός πιστωτικής κάρτας ή διεύθυνση και το ΑΦΜ της εταιρείας σας για την έκδοση σχετικού τιμολογίου. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες είναι απαραίτητες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία που επιθυμείτε.
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας, συλλέγουμε μόνο την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Εάν αυτοβούλως δηλώσετε ενδιαφέρον για μια συνεργασία με την Εταιρεία μας αποστέλλοντας μας σχετικό email και επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα, σας ενημερώνουμε ότι συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς μας παρέχετε. Ενδέχεται να επικοινωνούμε με τους πιθανούς υποψήφιους συνεργάτες μας, αξιοποιώντας δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, πληροφορίες από επαγγελματικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης (όπως LinkedIn), συστάσεις ή παραπομπές.
Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή τη συχνότητα και την διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα - Cookies

Χρησιμοποιούμεcookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα, το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να δημιουργήσουμε ένα προφίλ για κάθε χρήστη. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα θα είναι συγκεντρωτικά ή στατιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε μεμονωμένα. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να καταργήσετε ή να απορρίψετε τα cookies του προγράμματος περιήγησης μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας. Ωστόσο, η απόρριψη ή η αφαίρεση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies. Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτετην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές σας, κάτι το οποίο μας βοηθά να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε:
 • Χαρακτηριστικά, όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοσή του
 • Τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τη διεύθυνση IP

Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες καταγραφής, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 1. τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην ιστοσελίδα μας.
 2. στοιχεία για την συσκευή που χρησιμοποιήσατε, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.
 3. χρόνοι πρόσβασης
 4. εμφανισμένες σελίδες
 5. αναγνωριστικά που σχετίζονται με cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας.
 6. που επισκέπτεστε πριν ή μετά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, επεξηγεί λεπτομερώς το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τη νομιμοποιητική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας Επικοινωνία με τους επισκέπτες-πελάτες μας ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Αποστολή newsletter ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Διεκπεραίωση Παραγγελιών ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Πληροφορίες σχετικές με πληρωμή
(δεν αποθηκεύονται στα συστήματα μας)
Λήψη πληρωμής ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού Βελτίωσητης ιστοσελίδας μας και ορισμός προεπιλεγμένων επιλογών (όπως γλώσσα και νόμισμα) ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα περιήγησής σας, τον τρόπο ενημέρωσης για την ιστοσελίδα, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας). Στατιστικοί λόγοι και βελτίωση της ιστοσελίδας ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Η δική σας συγκατάθεση>

Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδαμας, με την συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας, με τη δημιουργία λογαριασμού ή με την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού δελτίου/newsletter μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και ότι μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Πιο συγκεκριμένα, με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία συναινείτε στη λήψη των ας άνω στοιχείων επικοινωνίας, προϋπόθεση απαραίτητη για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας.
Τη συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε επικοινωνώντας με το αρμόδιο Τμήμα της Εταιρείας μας ήπροχωρώντας απευθείας σε απεγγραφή με την υποβολή της φόρμας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Εγγραφή σε Newsletter

Η Εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, με την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου/newsletter της μέσω της εισαγωγής του email σας στο ειδικό πεδίο, λαμβάνει τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστέλλει ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό υλικό (newsletter) για τις προσφορές και τις νέες υπηρεσίες της.
Το email σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Εταιρεία μας και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών ή/και συνεργατών με τις οποίες αυτή διατηρεί εμπορική συνεργασία.
Η δήλωση συγκατάθεσής σας θα τηρείται για όσο χρόνο λαμβάνετε το newsletter από την Εταιρεία και όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή της αποστολής του. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ακολουθώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες εντός του δικτύου της. Τα μέλη τηςL’ ARTIGIANOπου λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες και δεσμεύονται από αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας.
Προκειμένου να εκτελέσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους κάτωθι αποδέκτες

 • Επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών, όπως πρακτορεία μάρκετινγκ, εταιρείες διενέργειας έρευνας ικανοποίησης πελατών, διαφημιστικοί συνεργάτες και διαχειριστές ιστοτόπων που συντελούν στην λειτουργία της Εταιρείαςμας.
 • Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.
Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΟΧ ανατρέξτε στην ενότητα "Διεθνείς μεταφορές δεδομένων’’.

Για πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στην ιστοσελίδα μας, ήτοι όσο διατηρείτε ενεργό τον λογαριασμό σας ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διαγράφονται ή καταστρέφονται μετά την πάροδο 10ετίας από την συλλογή τους. Ενδέχεται να συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακόμα και μετά τη λήξη του λογαριασμού σας, σεβόμενοι την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα και μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για την τήρηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών ή την αποτροπή απάτης και κατάχρησης.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύουνστην ιστοσελίδα οι χρήστες ή σε συνδεόμενες εφαρμογές ή τις οποίες υποβάλλουν για δημοσίευση στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, μπορεί να καταστούν διαθέσιμες, μέσω του διαδικτύου ανά τον κόσμο. Ηιστοσελίδα μας δεν είναι σε θέση να αποτρέψει τη χρήση, ή την αθέμιτη χρήσητων πληροφοριών αυτών από άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 και του Ελληνικού νόμου Ν. 4624/2019 και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση με ό,τι ο νόμος ορίζει.

Προστασία των ανηλίκων

Επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτής.Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί,η ιστοσελίδα δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες που παρέχονται για οποιαδήποτε παραγγελίαμέσω της ιστοσελίδας και μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, εάν έχουν πραγματοποιηθεί από τυχόν ανήλικο, τεκμαίρεται ότι αυτό γίνεται υπό την υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου και κατόπιν συγκατάθεσης του τελευταίου

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει η ιστοσελίδα

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,
 • Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία,
 • Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας (στην περίπτωση αποστολής newsletter)
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.
Η ιστοσελίδα θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος.
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με τηνασφάλεια των δεδομένων σας που αφορούν την ιστοσελίδα στο ακόλουθο τηλέφωνο: 2109716616 καθώς και στο email: [email protected]

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθειά μας να αποτρέψουμε τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών ή για χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.
Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.
Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα:

 • Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών.
 • Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές, προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας (Firewalls).
 • Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που εκτελούνται μέσω της ιστοσελίδας ή συνδεόμενων εφαρμογών προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να τηρεί απόρρητο τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Δεν θα σας ζητείται από την ιστοσελίδα να μας κοινοποιήσετε τον κωδικό σας αυτό (εκτός από την περίπτωση που θα συνδεθεί ο χρήστης στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ιστοσελίδαμας δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληκτρολογείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών, κ.λπ. που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, ΔΕΝ πρέπει να μας στέλνετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε περίπτωση ωστόσο που επιλέξετε να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία σας, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς χρήση αυτών αποκλειστικά και μόνονγια την αποπληρωμή της παραγγελίας σας, ενώ η Εταιρεία μας δεν θα αποθηκεύσει τα στοιχεία αυτά.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για οποιαδήποτε ζήτημα σας απασχολεί αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας,καθώς και εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον DPO της Εταιρείας στο email:[email protected] ή στο τηλέφωνο 210-6819236.
Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Θα σας ενημερώνουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και καταβολή αυτού του ποσού.

Εποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με το πώς η L’ ARTIGIANO διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Επικαιροποίηση

Η ιστοσελίδα επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.
Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.
Η L’ ARTIGIANO μπορεί να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων της ιστοσελίδας ή συνδεόμενων εφαρμογών).

Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία L’ ARTIGIANO (εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρεία» ή η“L’ ARTIGIANO”)παρέχει με τον καλύτερο δυνατό τρόποσύγχρονεςκαι αξιόπιστεςυπηρεσίες στους πελάτες που την εμπιστεύονται. Με κεντρικό άξονατην προστασία της ιδιωτικότητας σας ως πελάτες της Εταιρείας, έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας, αλλά και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε – Σκοπός Επεξεργασίας

Η L’ ARTIGIANOαποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ζητάμε να μας παράσχετε οικειοθελώς τα στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email και διεύθυνση κατοικίας.Τα στοιχεία αυτά θα τα αποθηκεύσουμε στα συστήματά μας και θα τα επεξεργαστούμε μόνο για να παρέχουμε δεόντως τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.
Επιπλέον, σε περίπτωση που επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας μέσω ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα μέσω του Facebook ή του Instagram συλλέγουμε αυτόματα τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει σε αυτά, όπως ονοματεπώνυμο και email.
Τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε θα υπόκεινται τόσο σε αυτοματοποιημένη όσο και σε μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία και μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτόν τον σκοπό προσωπικό της L’ ARTIGIANO.
Όσα στοιχεία μας έχετε παράσχει θα χρησιμοποιηθούν από την L’ ARTIGIANO αποκλειστικά για τηνεπεξεργασία των παραγγελιών σας -είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε μέσω της εφαρμογής μας- με σκοπό της αποστολής τους σε εσάς, καθώς και για μία ενδεχόμενη επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που παραστεί σχετική ανάγκη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, παρακαλώ απευθυνθείτε στο email: [email protected]

Η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων των προσωπικώνσας δεδομένων

Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένωνείναι για εμάς απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιώνμας.Η εκτέλεση της παραγγελίας που επιθυμείτε αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένωνσας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ. β’ του GDPR.
Επιπλέον, η L’ ARTIGIANO προβαίνει στην αποστολή προωθητικών και ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικών με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και για να σας ενημερώσει για τα νέα και τις δράσεις της. Η επικοινωνία αυτή βασίζεται στην προηγούμενη συγκατάθεση σας. Ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, με την υποβολή του σχετικού αιτήματος, αποστέλλονταςσχετικό μήνυμα στην ιστοσελίδαμας ή με την επιλογή του κουμπιού “unsubscribe” που βρίσκεται στο τέλος των ενημερωτικών αυτών μηνυμάτων.

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Τηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σας για όσο χρόνο απαιτείται αυτό από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διαγράφονται ή καταστρέφονται μετά την πάροδο 10ετίας από την συλλογή τους. Εφόσον δε χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες για αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να τις καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε άμεσα νωρίτερα.
Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για περεταίρω χρονικό διάστημα μόνο στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ή προκειμένου να αμυνθεί έναντι αξιώσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η L’ ARTIGIANO ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένασας,κατά περίπτωση καιμόνοαυτά που είναι απολύτως απαραίτητα,σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών:

 1. Συνεργάτες της L’ ARTIGIANO, όπως για παράδειγμα εξουσιοδοτημένοισυνεργάτες που προβαίνουν για λογαριασμό μας σε έρευνα ικανοποίησης πελατών.Οι συγκεκριμένοι αποδέκτες θα προβούν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένωνσαςστο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μαςδυνάμει ισχυρών συμβατικών δεσμεύσεων, έχοντας επιλεγεί με κριτήριο την ουσιαστική εφαρμογή υψηλού επιπέδου μέτρων ασφάλειας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  Περαιτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους με του οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία μας και οι οποίοιπαρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμαμηχανικούς πληροφορική ςκ.α.
 2. Τρίτους,με τους οποίους δεν διατηρεί συνεργασία και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Για λόγους διαφύλαξης των ζωτικών σας συμφερόντων
  • Εφόσον απαιτείται από συγκεκριμένη διάταξη της εθνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας.
 3. Τρίτους αποδέκτες κατόπιν δικού σας σχετικού γραπτού αιτήματος.

Διευκρινίζεται ότι η L’ ARTIGIANO δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.

Τα δικαιώματά σας

Υπό το πρίσμα της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, είστε εξοπλισμένοι με τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας προς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή.
Εάν επιθυμείτε την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματά σας, επικοινωνήστεμαζί μαςστα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Τοπροσωπικό και τα στελέχη μαςφροντίζουν για την παροχή υπηρεσιώνυψηλού επιπέδου προς όλους όσους προτιμούν την L’ ARTIGIANO.Η ασφάλεια κατά τη διατήρηση των δεδομένων σας από την Εταιρεία αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια από εμάς ή από τους προσεκτικά επιλεγμένους συνεργάτες μας. Κάθε φορά που οι συνεργάτες μας επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, απαιτούμε υψηλό επίπεδο προστασίας. Διασφαλίζουμε ότι βρίσκονται σε ισχύ εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή/και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ανά περίπτωση έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα (role based access control), ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση ή και άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένωντης Εταιρείας στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό:210-6819236, καθώς και στο email: [email protected]
Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600, Fax:+30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Ωστόσο, προτού προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θα χαιρόμασταν ανμας δίνατε την ευκαιρία να επιλύσουμε εσωτερικά οποιοδήποτε παράπονό σας, το συντομότερο δυνατό.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Υποψηφίων Συνεργατών

Πολιτική Εχεμύθειας για Υποψήφιους Υπαλλήλους, Εργαζόμενους και Συνεργάτες

Η Εταιρεία L’ ARTIGIANO (εφεξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), έχοντας συμμορφωθεί με το νομικό πλαίσιο που εισάγει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ε.Ε.) 2016/679 αλλά και με την εθνική νομοθεσία, συγκεκριμένα με τον Ν. 4624/2019, εκδίδει την παρούσα Πολιτική Εχεμύθειας για Υποψήφιους Υπαλλήλους, Εργαζόμενους και Συνεργάτες της Εταιρείας.

Πεδίο Εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας είναι όλοι όσοι ενδέχεται να προσληφθούν στην Εταιρεία ως υπάλληλοι, εργαζόμενοι ή συνεργάτες, είτε έχοντας υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσης εργασίας στην Εταιρεία, είτε έχοντας επιλεγεί ως υποψήφιοι από συνεργαζόμενη με την Εταιρεία μας υπηρεσία προσλήψεων, η οποία ενεργεί για λογαριασμό μας με σκοπό την ανεύρεση των πλέον κατάλληλων υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων στην Εταιρεία.

Νομική Βάση της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο συμμετοχής σας στις διαδικασίες πρόσληψης και για λόγους συμμόρφωσης με τις έννομες υποχρεώσεις της. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης.
Οι υπεύθυνοι προσλήψεων μας υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στους διακομιστές μας. Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων

Με την υπογραφή της ανωτέρω δήλωσης αποδοχής σας, δηλώνετε ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διατήρησή τους για ένα έτος. Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα ενός έτους είναι η δυνατότητα αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαδικασιών πρόσληψης, σε περίπτωση που δεν σας προσφέρουμε τη θέση για την οποία επικοινωνήσαμε αρχικώς μαζί σας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μελλοντικά, είστε ελεύθεροι να το πράξετε. Στην περίπτωση αυτή, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν θα μπορέσουμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε μελλοντικές διαδικασίες προσλήψεων. Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, ουδεμία αρνητική συνέπεια θα υπάρξει σε βάρος σας.

Πηγές των Προσωπικών σας Δεδομένων

Εάν υποβάλλατε αίτηση για πλήρωση θέσης εργασίας κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς, αποκτάμε τα προσωπικά σας δεδομένα είτε από εσάς ή από άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων (όπως συνεργαζόμενες υπηρεσίες προσλήψεων). Σε συνέχεια της αίτησής σας, είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από επαγγελματικές ιστοσελίδες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και δικτύωσης (όπως το LinkedIn) και άλλες πηγές του διαδικτύου. Επικοινωνούμε μόνο με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, και μόνο εάν μας το επιτρέψετε με την εκ των προτέρων κοινοποίηση σε εμάς των στοιχείων επικοινωνίας τους.
Η διαδικασία πρόσληψης ξεκινάει από εμάς μέσω άμεσης επικοινωνίας μαζί σας. Επικοινωνούμε με τους πιθανούς υποψήφιους συνεργάτες μας, αξιοποιώντας δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, πληροφορίες από επαγγελματικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης (όπως LinkedIn), συστάσεις ή παραπομπές.

Είδη Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε

Εάν υποβάλλατε αίτηση κατόπιν αγγελίας που δημοσιεύθηκε από εμάς ή από μια υπηρεσία προσλήψεων που ενεργεί για λογαριασμό μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιείτε στο βιογραφικό σας σημείωμα (ιδιαίτερα τα στοιχεία επικοινωνίας, την εκπαίδευση, τα προσόντα και το ιστορικό απασχόλησης), τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων καθώς και τα αποδεικτικά καταλληλότητας για εργασία. Εάν επικοινωνήσουμε με τον προηγούμενο ή τρέχοντα εργοδότη και τους συναδέλφους σας, επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται εκείνοι μαζί μας. Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων εάν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε οποιοδήποτε ιστορικό ή ποινικό έλεγχο.
Εάν η διαδικασία πρόσληψης ξεκινήσει από την Εταιρεία μας κατόπιν δικής μας πρώτης επικοινωνίας με εσάς, επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα στο κοινό, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας και μόνο μέχρι να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας ή την έλλειψη αυτού για την θέση που προσφέρουμε.

Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας πρόσληψης. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τις ικανότητες και την εμπειρία σας. Θα οργανώσουμε και θα διεξάγουμε συνεντεύξεις, ελέγχους επαγγελματικών προσόντων και θα λάβουμε αναφορές από τους προηγούμενους εργοδότες και συναδέλφους σας.
Εάν επιτύχετε και σας προσφέρουμε τη θέση εργασίας, θα εκδοθεί μία νέα Πολιτική Εχεμύθειας για την περίοδο εργασίας σας. Η νέα Πολιτική θα περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες και τη νομική βάση υπό την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης σας στην Εταιρεία μας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με τη θέση για την οποία υποβάλλατε αίτηση (η οποία περιλαμβάνει την εργασία και τις απαιτούμενες δεξιότητες και εμπειρία) με τα πρόσωπα που μας παρείχαν συστάσεις για εσάς. Σε περίπτωση συγκεκριμένων κατηγοριών θέσεων, τα δεδομένα σας θα μοιραστούν με άλλα μέλη της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρόσληψης, εάν είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της καταλληλότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφόμενη διαδικασία. Εάν αποδεχτείτε την προσφορά μας για συγκεκριμένη θέση εργασίας, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να είστε σε θέση να εργαστείτε κοντά μας.

Τα Δικαιώματά σας σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Έχετε σημαντικά δικαιώματα ως υποκείμενα δεδομένων υπό το πρίσμα των εφαρμοστέων νόμων για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

 • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, αλλά και να σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς επεξεργάζεται η Εταιρεία μας τα προσωπικά δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιστάσεις, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος συνέχισης επεξεργασίας τους εκ μέρους μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συμφέροντα της Εταιρείας μας.
 • Δικαίωμα υποβολής αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η έγκυρη αίτησή σας θα σημαίνει ότι δικαιούμαστε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όχι να τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω.
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων. Δικαιούστε να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην Εταιρεία μας για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Δικαιούστε να λαμβάνετε και να μεταφέρετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων εύκολα και με ασφαλή τρόπο, χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηστικότητα τους.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε υπό προϋποθέσεις να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας. Μπορείτε εύκολα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εν λόγω ανάκληση ισχύει για το μέλλον και δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης της.
Παρακαλούμε πριν την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας να συμβουλευτείτε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας με την εταιρεία μας στο ακόλουθο τηλέφωνο 210-9709100, καθώς και στο email: [email protected] .
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στην Εταιρεία μας έχει ορισθεί η Εταιρεία “KKL Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ” (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6819236, email: [email protected]
Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Iστοσελίδα: www.dpa.gr, Tαχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Ωστόσο, σας ενθαρρύνουμε, πριν το πράξετε να μας ενημερώσετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα εσωτερικά το συντομότερο δυνατόν.