cart

Όροι χρήσης διαγωνισμού MAD AWARDS

lartigiano
Ανακοινώσεις
June 21, 2019 10:42
Όροι χρήσης διαγωνισμού MAD AWARDS


Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

Η εταιρεία  με την επωνυμία «LARTIGIANOA.E και το διακριτικό τίτλο «LARTIGIANO» διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί η εταιρεία «LARTIGIANOA.E.» στο «Facebook»( https://www.facebook.com/lartigiano/) προωθητική ενέργεια με τίτλο:  Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για τα VMADAwardsστις 27/06.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

1. Στην προωθητική ενέργεια δικαιούνται να λάβουν μέρος οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος και θα ακολουθήσουν τη διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. Στην προωθητική ενέργεια δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της εταιρείας «LARTIGIANOA.E.» και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού και όσοι στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί ως μέλος και να διατηρεί νόμιμα ενεργό λογαριασμό στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password) (εφεξής Facebook ID), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης του Facebook και της νομοθεσίας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

Γ. Διάρκεια της ενέργειας:

1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο Δ των παρόντων Όρων Συμμετοχής και θα διαρκέσει συνολικά από την Παρασκεύη 21/06/2019 στις 12:00 έως και Τρίτη 25/06/2019 στις 12:00 (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα.

2. Η Διοργανώτρια μπορεί να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

1. Κάθε Συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook και να έχει εισέλθει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση https://www.facebook.com/lartigiano/. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (στο εξής «Facebook Post») που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στο χρονολόγιο του Ιστότοπου. Εκεί οι Συμμετέχοντες καλούνται  να αφήσουν το σχόλιό τους (comment) κάνοντας tagτον φίλο τους στην ανάρτηση της σελίδας (Post) https://www.facebook.com/lartigiano, με την ένδειξη «Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για τα VMADAwards».

 

2. Η ψηφοφορία  συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού από τον Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της «LARTIGIANOA.E.». Ο Συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του/της στο Διαγωνισμό. Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας της Διοργανώτριας «LARTIGIANOA.E» να διενεργεί την κλήρωση και να ανακηρύσσει τους νικητές και τους επιλαχόντες. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

3. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί ή να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή η οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τους όρους του διαγωνισμού.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων LArtigiano.

Ε. Δώρα:

1. Τα οχτώ (8) δώρα που κληρώνονται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι από μια (1) διπλή πρόσκληση για τα VMadAwardsπου θα πραγματοποιηθούν στις 27/06 στο γήπεδο TAEKWODOστο Φάληρο.

2. Οι προσκλήσεις είναι απολύτως προσωπικές, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα, ακόμα και σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού για την οποία η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» δεν φέρει καμία ευθύνη. Περαιτέρω, τα Δώρα παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας «LARTIGIANOA.E.».

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τις προσκλήσεις θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που: (α) πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως αυτές περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής ή άλλης επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της LARTIGIANO AE , από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Συμμετοχής και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων . Η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση - Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Παραλαβή Δώρων:

1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα και θα συμμετέχει στην ηλεκτρονική κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα ως άνω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της LARTIGIANO για το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης του Διαγωνισμού.

2. Η ανάδειξη των (8) οχτώ νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της LARTIGIANO AE την Τρίτη 25/06/19.

3. Τα ονόματα των (8) νικητών θα αναρτηθούν την Τετάρτη 26/06/19 στη σελίδα που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/lartigiano. Οι νικητές θα ενημερωθούν για την ανάδειξή τους τόσο από την ως άνω ανακοίνωση, όσο και με προσωπικό μήνυμα (inbox). Η πρόσκληση είναι προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. 

4. Τις οχτώ (8) διπλές προσκλήσεις οι νικητές, θα μπορούν να τις παραλάβουν ηλεκτρονικά μέσω emailαφού πρωτίστως έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία των νικητών με τον εκπρόσωπο της εταιρίας, τη Τετάρτη 26/06/19, μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου, θα δοθούν στους νικητές στο απαντητικό μήνυμα (Inbox).

5. Σε περίπτωση που ο πρώτος επιλαχών αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια μέχρι τη Τετάρτη 26/06/19 και ώρα 16:00 η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το δώρο από τον επιλαχών.

Η. Ευθύνη

1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας «LARTIGIANOA.E.» περιορίζεται στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της «LARTIGIANOA.E.» παύει να υφίσταται.

2. Η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

3. Η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή επιλαχόντα, ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκ μέρους των νικητών χρήση των Δώρων.

4. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας «LARTIGIANOA.E.» παύει να υφίσταται.

Θ. Τεχνικά μέσα

1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι ανωτέρω εταιρίες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

3. Οι συμμετέχοντες ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι συμφωνούν απόλυτα με τους όρους και τις πολιτικές του Facebook, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των παραπάνω εταιρειών.

4. Περαιτέρω, η εν λόγω εταιρεία (Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.») δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνική δυσλειτουργία προκύψει στο Facebook και τον Ιστότοπο της «LARTIGIANOA.E.», με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος της «LARTIGIANOA.E.» ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία από την αιτία αυτή και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

1. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν συγκατάθεσης των συμμετεχόντων, συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής δεδομένα: α) όνομα, β) επώνυμο και γ) κινητό τηλέφωνο ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση (email), για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επικοινωνίας με τους νικητές. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα κατά την έννοια του (EE) 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR, για την συλλογή , τήρηση  και την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων – δεδομένων  από τη Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της ενέργειας, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με την ενέργεια.

2. Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθούν νικητές: α) να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους κατά την ανακοίνωση των νικητών αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του Διαδικτύου (Internet) στη σελίδα https://www.facebook.com/lartigiano/)  β)  να επικοινωνήσει η Διοργανώτρια μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή email για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους. γ) να χρησιμοποιηθεί  οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

 Η Διοργανώτρια δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών και δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές.

3. Η Διοργανώτρια δεσμεύεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας και την παραλαβή των δώρων από τους νικητές θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό . Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και μετά από αυτόν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της διοργανώτριας ή και νόμιμων υποχρεώσεών της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων συμμετεχόντων ή της εταιρίας ή για δύο μήνες από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τους υπόλοιπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που η διοργανώτρια δικαιούται ή επιβάλλεται από τον Νόμο .

4. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση , τροποποίηση ή διόρθωση , περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR) επικοινωνώντας με την εταιρία LARTIGIANO AE στα τηλ 210 - 9716616 ή μέσω προσωπικού μηνύματος στην Ιστοσελίδα της LARTIGIANO AE (www.lartigiano.gr)

Η διοργανώτρια δηλώνει ρητά και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται , επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που εδώ αναφέρονται . Περαιτέρω δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα τεχνικά , οργανωτικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών .

 

Κ. Λοιποί όροι

1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας «LARTIGIANOA.E.». Η παρούσα ενέργεια/Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Οι συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του διαγωνισμού τα στοιχεία τους στη Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» και όχι στο Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού και όπως περιγράφεται παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν.

2. Η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού καθώς και τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να τροποποιεί ή/και μεταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια/Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στη σελίδα στο Facebook.

3. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων, τους οποίους σε καμία περίπτωση οι συμμετέχοντες, ακόμη και αν δεν προέβησαν σε χρήση της ιστοσελίδας μετά από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αμφισβητήσουν.

4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση τροποποίησης, ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού ή των όρων αυτού, η Διοργανώτρια «LARTIGIANOA.E.» δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων και οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας «LARTIGIANOA.E.», ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα, ανεξάρτητα από την φάση ή τις φάσεις του διαγωνισμού στις οποίες συμμετείχε. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας «LARTIGIANOA.E.».

5. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/Διαγωνισμό. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/lartigiano. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων του Διαγωνισμού.

6. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.