cart

Όροι Διαγωνισμού Mundo Deal (l'artigiano bonus)

lartigiano
Δελτία τύπου
December 1, 2022 14:07
Όροι Διαγωνισμού Mundo Deal (l'artigiano bonus)


ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1.1. H εταιρεία «L’artigiano A.E» με έδρα Μεγ.Αλεξάνδρου 3, Δάφνη, τηλ. 210-9716616, (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «Mundo deal» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως ενός νικητή, στη λήξη του Διαγωνισμού.


1.3. H συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

 

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

2.1. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι μέλη του loyalty προγράμματος l’artigano bonus. 

 

2.2Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.

 

2.3. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων της εταιρείας L’artigiano καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

 

2.4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και ο Συνεργάτης δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τις 21-11-2022 και ώρα Ελλάδος 13:00 μ.μ., («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και τις 18-12-2022 και ώρα Ελλάδος 23:59 μ.μ. («Λήξη Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

 

3.2. Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού κατόπιν ανακοίνωσης σε οποιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας.

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω.

 

4.2 Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του χρήστη στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει κάνει τουλάχιστον μία παραγγελία με την προσφορά Mundo deal (από 21.95€) στο διάστημα 21-11-2022 και ώρα Ελλάδος 13:01 μ.μ. μέχρι και τις 18-12-2022 και ώρα Ελλάδος 23:59 μ.μ και να είναι μέλος του loyalty προγράμματος l’artigiano bonus.

 

4.3. Κάθε παραγγελία με την προσφορά Mundo Deal, από το site ή το App l’artigiano, από τον ίδιο λογαριασμό αντιστοιχεί σε μια επιπλέον συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

 

5.1 Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο που θα εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής του κάθε νικητή. Κάθε κλήρωση θα αναδείξει και έναν (1) επιλαχόντα.

 

5.2. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 20/12/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. η οποία θα αναδείξει έναν (1) νικητή και έναν (1) επιλαχόντα.

 

5.3.  Αν για οποιοδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους Διαγωνισμού αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας.

 

5.4. Η Διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους (πέραν αυτών της συναίνεσης για τη λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως, ενδεικτικώς τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

 

5.5. Στην εν λόγω Κλήρωση για την ανάδειξη Νικητή και Επιλαχόντα θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

1.έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. ανωτέρω,

2.δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή απάτης ή εν γένει αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,

3.έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

5.6 Οποιαδήποτε συμμετοχή περιέχει υβριστικά σχόλια, που η Διοργανώτρια κρίνει ότι προσβάλλουν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο ομάδες ανθρώπων ή καταστάσεις, θα θεωρούνται μη έγκυρες και θα αποκλείονται αυτόματα από τον Διαγωνισμό.

 6. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1. Με κάθε παραγγελία Mundo-deal τα μέλη κερδίζουν διπλά Pepperoni και μπαίνουν στη κλήρωση για ένα Xbox. 

6.2 Ένας τυχερός θα κερδίσει το Xbox


7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

7.1  H Διοργανώτρια θα ενημερώσει το νικητή του Διαγωνισμού τηλεφωνικά ή μέσω Mail στα στοιχεία με τα οποία έχει συνδέσει το λογαριασμό του 

7.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει το όνομα του νικητή στη σχετική ανάρτηση του Διαγωνισμού στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο microsite l’artigiano bonus.

7.3. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με το νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για να παραλάβει ο νικητής τα δώρα του. 

 

7.4 Προκειμένου ο νικητής να παραλάβει τα Δώρα του από την Διοργανώτρια θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω:

 

7.4.1. Το Xbox θα παραδοθεί στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας και είναι στην ευθύνη του νικητή η μεταφορά του.

7.4.2 To δώρο παραδίδεται με βάση το χρόνο διαθεσιμότητας που θα δώσει ο προμηθευτής.

7.4.3 Σε περίπτωση που ο Νικητής διαμένει εκτός Αττικής, το δώρο θα του αποσταλεί με courier, με έξοδα του νικητή.

 

7.5. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα ήθελε προκληθεί κατά τη μεταφορά του δώρου.

 

7.6. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας  περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέχουν ως προς αυτόν.

 

7.7. Σε περίπτωση κατά την οποία η Διοργανώτρια δεν καταφέρει να παραδώσει για οποιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του, μέχρι τις 30/12/2022 στις 16:00 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν Διοργανώτρια αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας  παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.

 

 

8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1. Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων  μόνο των νικητών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 7 του παρόντος. Υπεύθυνη  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Διοργανώτρια,  δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με τις επωνυμία «L'ARTIGIANO - L ARTIGIANO AE» (εφεξής η «l’artigiano» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Δάφνη (Μεγ. Αλεξάνδρου 3, Δάφνη, Τ.Κ. 17235). Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια και την κλήρωση δώρων συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

-      Όνομα και επώνυμο συμμετέχοντα

-      Αριθμό τηλεφώνου κινητό

-      E-mail

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διεξαγωγή της Ενέργειας,  τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την επικοινωνία για την ενημέρωση των νικητών να παραλάβουν τα δώρα τους.

Τα δεδομένα διατηρούνται για 6 μήνες από την ημερομηνία της λήξης της Ενέργειας και απόδοσης των δώρων, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με την Ενέργεια, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους .

Η Διοργανώτρια δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η  Διοργανώτρια  επιθυμεί  να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει  μόνον αφού ενημερώσει  τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του. Για την διοργάνωση και υποστήριξη της Ενέργειας, η Διοργανώτρια Εταιρεία πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη της Ενέργειας συνεργάζεται  με:

Α) Την  Μονοπρόσωπη Εταιρεία  με την επωνυμία «ΝΙΟΜΠΙΟΥΜ ΛΑΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο Warply που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Νυμφαίου 24, Τ.Κ. 115 28.

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται  και δεν δημοσιοποιεί  τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

•      Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

•      Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για το Πρόγραμμα.

•      Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στοhttps://www.lartigiano.gr/aporrito

Η Διοργανώτρια δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους της Ενέργειας. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της Ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στην Ενέργεια συνεχίζουν να δεσμεύουν τουςσυμμετέχοντες μετά την λήξη της Ενέργειας και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο τυχερός, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια  τότε αυτομάτως ακυρώνεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στο (https://www.lartigiano.gr/news).

9.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό σύμφωνα με τον όρο 4, ανεπιφύλακτα αποδέχεται ο χρήστης τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις.

9.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.